Home Hospodaření DSO Rozpočty Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2013

Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2013

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy byl založen obcemi Kralupy nad Vltavou, Libčice nad Vltavou a Roztoky. Smlouva o založení DSO byla podepsána 22. 6. 2007. Stanovy DSO byly schváleny Shromážděním starostů dne 18. 7. 2007, svazek byl registrován Krajským úřadem Středočeského kraje 22.8.2007. V listopadu 2007 se členem DSO stala obec Husinec, v roce 2011 se staly členy obce Úholičky a Nelahozeves a město Klecany.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

Schválený rozpočet upravený rozpočet plnění
Příjmy: 427.000 427.000 258.807,64
Výdaje: 427.000 427.000 87.230

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v sídle členské obce svazku, na obecním úřadě v Úholičkách (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

2) Hospodářská činnost DSO

Hospodářskou činnost DSO nevede.

 

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

DSO netvoří účelové fondy ani nevlastní finanční aktiva.

 

4) Hospodaření příspěvkových organizace zřízených DSO

DSO nemá zřízeny příspěvkové organizace.

 

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

DSO neobdržel finance ze státního rozpočtu ani z rozpočtů veřejné úrovně.

 

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Kontrola hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2013 byla provedena dne 2. 12. 2013 (dílčí kontrola) a 25. 2. 2014 pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, v sídle členské obce Úholičky, Roztocká 6, Úholičky. Přezkoumání bylo provedeno v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2013 je nedílnou součástí závěrečného účtu DSO za rok 2013.

 

Závěr zprávy:

Byly zjištěny nedostatky spočívající v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.

1) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, - není určen orgán svazku, který by schvaloval účetní závěrku (§50 odst. 2 písm. c) a závěrečný účet DSO spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření nebyl projednán a schválen (§ 53 odst. 3)

2) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – nebyla schválena pravidla rozpočtového provizoria (§ 13 odst. 2), nebyl sestaven rozpočtový výhled (§ 3 odst. 1), DSO nesplnil povinnost přezkumu svého hospodaření (§ 17 odst. 4) a návrh závěrečného účtu DSO včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebyl zveřejněn na všech úředních deskách členských obcí svazku (§ 39 odst. 6).

3) dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví - svazek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu – hospodářský výsledek za rok 2012 nebyl k 30. 9. 2013 přeúčtován z účtu 431 na účet 432 (§ 36 odst. 1, ČÚS 701 – 708, bod 6.2.a 6.3.)

 

V Úholičkách dne 27. 3. 2014

 

Předkládá: R. Klusoňová, správce rozpočtu DSO

 

Vyvěšeno:4. 4. 2014
Sejmuto: 22. 4. 2014
(na úřední desce pevné i elektronické)

Aktualizováno (Čtvrtek, 21 Září 2017 15:39)